Privacy en cookies

Klik hier voor informatie over cookies »

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 december 2022

CNB neemt de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zeer serieus. Wij houden ons daarbij aan de vereisten die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel en rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens

In de uitvoering van onderstaande activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Per activiteit beschrijven wij het doel en de rechtmatigheid van de verwerking, welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe lang wij de desbetreffende gegevens bewaren.

Uitvoer van bemiddelingsovereenkomsten en koel, preparatie of conditioneringsovereenkomsten

Wij verwerken de persoonsgegevens, die wij van u ontvangen bij het afsluiten van deze overeenkomsten, voor het uitvoeren van deze overeenkomsten en om te kunnen reageren op uw vragen naar aanleiding van deze overeenkomsten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te informeren over zaken binnen de bloembollenmarkt die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn en om u uit te nodigen voor evenementen die wij organiseren.

Bij het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst kunnen wij een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de kopende partij. Wij verzamelen voor dit doel financiële gegevens van uw onderneming.
Wij verwerken de bedrijfsnaam, de naam van contactpersoon, telefoonnummer, emailadres, faxnummer, BTW nummer, KVK nummer, bankrekeningnummer, lidmaatschapsnummer KAVB, BKD nummer, duurzaamheidscertificaat en mogelijk de financiële gegevens van uw bedrijf.

Rekening houdend met de wettelijke bewaartermijn, die voor bepaalde gegevens gelden, bewaren wij uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u ons drie jaar achtereen niet heeft ingeschakeld voor een bemiddelingstransactie beschouwen wij onze relatie beëindigd en zullen wij u in ons systeem als “inactief” kenmerken. Een “inactieve” relatie kan geen gebruik maken van de diensten, services en systemen die CNB aanbiedt. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn voor financiële documenten, zoals bv. facturen, verwijderen wij de gegevens van inactieve relaties uit onze databases.

Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben opgeslagen/ontvangen en op grond van expliciet door de betrokkene gegeven toestemming of een wettelijke verplichting.

Licentieovereenkomsten

Op verzoek van een aantal licentiehouders beheert CNB de door hen met de licentienemer afgesloten overeenkomsten en verzorgt tevens de afwikkeling van de met de overeenkomsten verband houdende royaltybetalingen. Hierbij deelt de licentiehouder als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens met CNB (de verwerker).
CNB houdt zich bij de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens aan de regels die door de licentiehouder zijn bepaald.

Binnen 3 jaar na het beëindigen van de licentieovereenkomst verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens indien alleen de dienst licentie-overeenkomsten wordt afgenomen.

Website bezoek

Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze geanonimiseerd. Deze bezoekgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Websites van derden
Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy- en Cookieverklaring niet van toepassing is. Wij vinden het belangrijk u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

Social media buttons

In het kader van social media marketing staan er op verschillende pagina’s knoppen van Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken op deze knoppen onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om eerst de privacyverklaringen van deze social media bedrijven te lezen voordat u van de knoppen gebruik maakt.

CNB Update

De CNB Update verzenden wij naar onze relaties, onze medewerkers en andere geïnteresseerden die zich voor deze nieuwsbrief hebben opgegeven. Met de CNB Update informeren wij u over vaknieuws, evenementen, producten en andere voor de ontvanger relevante zaken. De persoonsgegevens van onze relaties en onze medewerkers gebruiken wij hiervoor op basis van een gerechtvaardigd belang en op basis van toestemming wanneer u zich specifiek heeft aangemeld voor de CNB Update.

Voor het versturen van de CNB Update maken wij gebruik van MailChimp waarmee wij op efficiënte wijze nieuwsbrieven kunnen versturen. MailChimp is gevestigd in de USA en onderhoudt jaarlijks hun gecertificeerde EU/US privacy shield framework op basis waarvan wij uw persoonsgegevens met MailChimp kunnen en mogen delen.

Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin aangegeven staat hoe MailChimp om moet gaan met uw persoonsgegevens.

Als u geen CNB Update meer wilt ontvangen kunt u dit doorgeven door bij ontvangst van de nieuwsbrief een hokje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u in het vervolg geen nieuwbrieven van ons meer wilt ontvangen.

Productgroepmailings

U ontvangt deze mailingberichten omdat wij met u een klantrelatie onderhouden. Met onze mailingcampagnes willen wij u gericht informeren over productinformatie en productshows. Als u in de afgelopen drie jaar met ons zaken heeft gedaan beschouwen wij u als actieve relatie. Heeft u drie jaar lang geen zaken met ons gedaan dan verwijderen wij uw gegevens uit ons mailing bestand.

Als u geen mailingberichten van ons meer wilt ontvangen kunt u dit bij ontvangst van de mailing aangeven door een bericht te sturen naar het in de mailing aangegeven afmeld-emailadres.

CNB evenementen

Wij nodigen onze actieve relaties uit voor het bezoeken van CNB evenementen. Indien u zich als actieve relatie aanmeldt voor een CNB evenement verwerken wij uw (reeds bij ons bekende) persoonsgegevens die u opgeeft bij de aanmelding.
Sommige CNB evenementen zijn ook toegankelijk voor niet actieve relaties.

De persoonsgegevens die wij ontvangen bij aanmelding gebruiken wij voor de registratie van de bezoekers en voor de organisatie van het evenement.

De persoonsgegevens van de niet actieve relaties bewaren wij tot maximaal een maand na het evenement waarna uw gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

Tijdens evenementen kunnen foto’s worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden in de CNB Update, vakbladen en op CNB internet sites.. Wij verwerken de foto’s op basis van een gerechtvaardigd belang. Indien wij een foto maken van een relatie vragen wij altijd om toestemming om de foto te mogen plaatsen.

Bij de aanmelding voor een evenement en bij de entree van het evenement melden wij specifiek dat er tijdens het evenement foto’s gemaakt worden die op het internet, nieuwsbrieven en vakbladen gepubliceerd kunnen worden.

De foto’s die gepubliceerd worden delen wij met de drukker. De foto’s, ook de foto’s die niet gepubliceerd worden, worden niet met anderen gedeeld.

De foto’s worden bewaard zolang zij nieuwswaarde hebben.

Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld als dit niet overeenkomt met het doel waarvoor wij deze gegevens van u hebben ontvangen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor het leveren van onze dienstverlening. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

Beveiliging

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Ten aanzien van beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Unie.

Uw recht op Inzage, Correctie en Verwijdering

Iedere CNB relatie heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien of op te vragen. Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te corrigeren. Indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen zullen wij uw verzoek uitvoeren tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor het bewaren van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u erop dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens..

Identiteit en contactgegevens

Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale UA
(CNB)
Heereweg 347
2161 CA Lisse
Telefoon: 0252-431431

Voor specifieke vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CNB kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@cnb.nl

 

Gebruik van Cookies

Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via onze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen herkennen, om de website beter te laten functioneren en om analyses over het gebruik van de website uit te voeren.

Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven of er cookies op uw computer mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen.

Soorten cookies
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een prettige werking van onze website. Analytische cookies gebruiken wij om het gebruik van onze websites te beoordelen en te verbeteren.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u als bezoeker de website gebruikt. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In de instelling van Google Analytics hebben wij geregeld dat de laatste vier cijfers van uw IP adres worden gemaskeerd en dat wij geen gegevens met Google delen.

Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

 

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt. Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig de functionele cookies te accepteren.

​​​​​