Betalingszekerheid en omslagregeling

Driepartijenovereenkomsten
Indien u een overeenkomst via CNB sluit, is dit in de meeste gevallen een driepartijenovereenkomst. Dit betekent dat CNB een vordering krijgt op de kopende partij voor de koopsom. CNB zorgt voor de incasso en een tijdige uitbetaling aan de verkopende partij.

Indien CNB er niet in slaagt de koopsom bij de kopende partij te incasseren, dan heeft CNB de mogelijkheid om de omslagregeling toe te passen. Dit houdt in, dat voor de betreffende betaaldatum, CNB het niet ontvangen bedrag omslaat over alle partijen die van CNB geld zullen ontvangen op basis van een driepartijenovereenkomst. Daarbij wordt een percentage van de (ver)koopsom in mindering gebracht op de uitbetaling, zodat alle partijen naar rato bijdragen. Op deze manier wordt gezamenlijk het risico van wanbetaling gedragen.  

In de praktijk zal CNB de omslagregeling alleen toepassen indien het niet ontvangen bedrag dusdanig groot is, dat CNB deze niet uit eigen middelen kan dragen. Sinds de oprichting heeft CNB de omslagregeling nog nooit toegepast.

Tweepartijenovereenkomsten
Indien de overeenkomst die u via CNB sluit een tweepartijenovereenkomst is, dan draagt de verkopende partij zelf het risico van wanbetaling en is de omslagregeling niet van toepassing. De verkopende partij heeft dan een eigen vordering op de kopende partij. Net als bij een driepartijenovereenkomst draagt CNB zorg voor de incasso. Indien CNB er echter niet in slaagt om de koopsom te incasseren, zal CNB de verkopende partij niet uitbetalen.

Tenslotte
Op de overeenkomst staat vermeld of het een drie- of tweepartijenovereenkomst betreft. Meer informatie over drie- en tweepartijenovereenkomsten, betalingszekerheid én de omslagregeling kunt u vinden in ons reglement.